Съобщение за поверителност

1. Какво ни трябва?

Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни на следния линк: mnemonica.bg

МНЕМОНИКА АД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: Три имена, ЕГН, подпис, адрес, телефон, мейл, IP адрес; Host name.

МНЕМОНИКА АД е обработващ лични данни на клиенти. При обработка на данните на нашите клиенти, ние обработваме следните лични данни: ЕГН, три имена; копие на лична карта; Постоянно местожителство; Телефон, Е-mail, Месторождение, Гражданство, Семейно положение, Снимка, Подпис, Автобиография, копия на дипломи, информация за здравословен статус, доход, данни на членове на семейството; Свидетелство за съдимост; копие от международен паспорт; документи от данъчната администрация; съдебни решения; участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества и др.

2. Защо ни е необходимо?

Личните Ви данни са ни необходими, за да Ви предоставим следните услуги:

  • Оферта за предоставяне на услуги
  • Сключване на договор
  • Изпълнение на договор

3. Какво правим с Личните Ви данни?

Личните Ви данни се обработват в МНЕМОНИКА АД, адрес: ул. Николай Хайтов 12, етаж 4, офис 13, София 1113. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват в офиса на фирмата на адрес: ул. Николай Хайтов 12, етаж 4, офис 13, София 1113.

Трети страни, които имат достъп до личните Ви данни:

  • НОИ, НАП, Министерства и други държавни контролни органи, които извършват проверки за спазване на законодателството, съдебни органи и вещи лица, други държавни органи (полиция, следствие, прокуратура, ДАНС, Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и други), доколкото има законово задължение за предоставяне на такива данни
  • Одитори и консултанти, които проверяват спазването от страна на МНЕМОНИКА АД на външни и вътрешни стандарти и изисквания;
  • Други трети лица по силата на нормативно изискване

Личните Ви данни се обработват чрез ръчни и автоматизирани средства, като по отношение на тях няма да се прилага автоматизирано вземане на решения и профилиране.

4. Колко дълго ги съхраняваме?

Съгласно законите на Република България, ние сме задължени да съхраняваме вашите документи за не повече от 11 години, а информацията за IP адрес; Host name – 6 месеца.

След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия за маркетинг и актуализиране на услугата, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.

5. Какви са правата Ви?

Вие имате право на достъп до личните данни, които МНЕМОНИКА АД държи за Вас, на коригиране на грешки, на искане на заличаване или на възражение срещу обработването на личните Ви данни. Можете да го направите на мейл [email protected] или по пощата на ул. Николай Хайтов 12, етаж 4, офис 13, София 1113, МНЕМОНИКА АД, Длъжностно лице по защита на личните данни.

Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете. Моля, свържете се с нас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на Физически лица, наличен при поискване на [email protected] или по пощата на ул. Николай Хайтов 12, етаж 4, офис 13, София 1113, МНЕМОНИКА АД, Длъжностно лице по защита на личните данни.

В случай, че желаете да оттеглите своето съгласие, Вие можете да направите това само по отношение на личните Ви данни, които не засягат законосъобразността на обработването на данните Ви (чл. 6 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО).

В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с Отговорника по Защита на Данните на [email protected] или по пощата на ул. Николай Хайтов 12, етаж 4, офис 13, София 1113, МНЕМОНИКА АД, Длъжностно лице по защита на личните данни. Нашето Длъжностно лице ще разгледа жалбата Ви и ще положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса.

Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, можете да се свържете с Комисия за Защита на Личните Данни и да подадете жалба до тях на мейл: [email protected].